Chronische ziekte en arbeid

dream job
Tewerkstellingsbeleid

In het Pact 2020, dat de doelstellingen van de Vlaamse overheid concretiseert, klinkt de doelstelling met betrekking tot tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap1 als volgt: Elk jaar moeten er in Vlaanderen 5000 personen met een arbeidshandicap extra aan het werk gaan en voor hen die al werken moet er extra steun komen om zo lang mogelijk te kunnen blijven werken. In 2010 had slechts 33,5% van de personen met een handicap of chronische ziekte werk. Dit is 9.2% minder dan in 2007.
Niet voor alle mensen met een chronische ziekte of aandoening behoort werken nog tot de mogelijkheden. Maar voor wie kan en wil werken moet tewerkstelling mogelijk blijven. Vanuit deze optiek ijvert het VPP binnen de Commissie Diversiteit van de Sociaal Economische Raad Vlaanderen (SERV) voor een tewerkstellingsbeleid dat mogelijkheden biedt voor personen met een arbeidshandicap.
In de Commissie Diversiteit van de SERV werken sociale partners en de kansengroepen samen aan het tewerkstellingsbeleid van de toekomst. Binnen deze commissie werd dit voorjaar een actielijst voor
tewerkstelling en een advies rond arbeidszorg goedgekeurd. (Personen met een arbeidshandicap is de term die gebruikt wordt op beleidsniveau, mensen met een chronische ziekte of aandoening behoren ook tot deze groep.)

Commissie diversiteit stelt actielijst op

In de aanloop naar deze actielijst werden voorstellen teruggekoppeld naar onze studiegroep werk. Deze interne studiegroep stelde een top drie op van prioritaire actieterreinen: het bestrijden van inactiviteitsvallen, de continuering en verdere uitbreiding van ondersteuningsmaatregelen en het inzetten op retentiebeleid (om mensen langer aan het werk te houden). De goedgekeurde actielijst van de Commissie Diversiteit telt zeven prioritaire acties waaronder ook de prioriteiten die door de studiegroep werk werden aangehaald.

 • Actie 1: Maatwerk is nodig voor de toeleiding naar werk voor personen met een arbeidshandicap. VDAB en gespecialiseerde partners moeten meer inzetten op (voldoende) kwaliteitsvolle trajecten en een betere afstemming met vacatures. Uitbouw van een kennisnetwerk arbeidshandicap is belangrijk.
 • Actie 2: Maak ondersteunende maatregelen beter bekend en stem ze af op de noden. Concreet vraagt de commissie Diversiteit:
  de volledige uitvoering van het communicatieplan van de VDAB over de ondersteunende maatregelen;
  de stimulering van integratieprotocollen bij de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP); de aanpassing van de VOP voor zelfstandigen; de uitbreiding van de VOP voor personeelsleden, in lokale en provinciale besturen, die een handicap of chronische ziekte verwerven; overleg over het evaluatie-instrument van de VOP.
 • Actie 3: Voorzie langdurige ondersteuning en begeleiding op de (reguliere) werkvloer voor personen met arbeidshandicap.
 • Actie 4: Voorzie ondersteuning bij volwassenenopleiding (VDAB, Syntra, CVO).
 • Actie 5: Informeer over redelijke aanpassingen bij stages en creëer een sluitend kader ter zake.
 • Actie 6: Promoot disability management (via handleidingen op maat van sectoren, centraal aanspreekpunt, kennisdelen, opleiding).
 • Actie 7: Vermijd inactiviteitsvallen door het breed inzetten van een informatietool over de (financiële) gevolgen van het opnemen van een baan, door overleg over de knelpunten met de federale overheid en door bredere samenwerkingsakkoorden tussen VDAB en Riziv.

Het VPP is opgetogen met dit advies omdat het getuigt van een lange termijn visie, waarin er zowel ingezet wordt op instroom als op retentie. We hopen dat de Vlaams minister van Werk het advies van de Commissie Diversiteit naar waarde schat bij de verdere vormgeving van het tewerkstellingsbeleid. Het volledige advies is via deze link te downloaden:  http://www.serv.be/diversiteit/nieuws/nood-aan-jobs-en- ondersteuning-voor-personen-met-arbeidshandicap.

Commissie diversiteit vraagt duidelijk kader voor arbeidszorg

De Commissie Diversiteit van de SERV vraagt dat de Vlaamse regering een aantal maatregelen neemt om arbeidszorg een vaste plaats te geven in de maatschappij. Zo vragen de sociale partners een uitgewerkt statuut voor 4200 mensen die ingeschakeld zijn in arbeidszorg, duidelijkheid over het aantal plaatsen dat de overheid wenst te creëren en een aangepaste financieringsvorm. De bevoegdheid over arbeidszorg moet ook in handen van één minister komen.
Arbeidszorg biedt structuur en leerkansen aan mensen die niet aan de slag kunnen in het regulier arbeidscircuit of binnen beschermde tewerkstelling. Momenteel gaat het om zo’n 4200 mensen die klasseerwerk verrichten in een bibliotheek of werken op een zorgboerderij. De helft van hen heeft een verleden in de hulpverlening of is nog in behandeling. De andere helft heeft een handicap die betaald werk uitsluit. Maar volgens de Commissie Diversiteit zijn er nog heel wat mensen die gebaat zouden zijn bij een plaats in de arbeidszorg; onder meer werkzoekenden met een medische problematiek en mensen met een invaliditeitsuitkering. Omdat er nog geen duidelijk statuut bestaat voor arbeidszorg riskeren al deze mensen hun uitkering te verliezen wanneer ze op deze manier de eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Nochtans ontvangen medewerkers in de arbeidszorg geen loon.
De Commissie Diversiteit van de SERV vraagt dat dit statuut dringend uitgeklaard wordt, maar doet ook nog andere suggesties. Zo moet arbeidszorg een schakel zijn in een ruimer traject dat op zoek gaat naar werk op maat van elk individu. Om dit stelsel alle kansen te geven moeten meer plaatsen gecreërd worden. Hiervoor is er een duidelijke regelgeving nodig en een aangepast financieringsmodel, eventueel kan dat het rugzakprincipe zijn. De SERV vraagt dat een minister het beleid rond arbeidszorg coördineert. De sociale partners pleiten ook voor een maximumduur van arbeidszorg binnen de sociale en beschutte werkplaatsen. Tot slot moet er ook meer cijfermateriaal over arbeidszorg beschikbaar worden gemaakt.
Bron: Nieuwsbrief nr. 58 juni 2010 Vlaams patiëntenplatform vzw

Hier op aansluitend kunnen we meedelen dat passende vacatures bij overheidsdiensten, voor onze PH-patiënten op regelmatige basis door VPP (Vlaams Patiëntenplatform) worden aangeleverd. Leden van PH vzw kunnen hiervoor altijd terecht bij het bestuur (info@ph-vzw.be).
Een seintje volstaat om alle beschikbare vacatures doorgespeeld te krijgen. Een aanrader, ook voor onze jongeren, die momenteel misschien nog studeren!