Onderwijs en ziek zijn

bednet

Voor langdurig of chronisch zieke kinderen en jongeren bestaan er verschillende initiatieven die ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast bieden vrijwilligersorganisaties andere initiatieven om je ziek kind onderwijs te geven.

Enkele initiatieven:

 1. Tijdelijk onderwijs aan huis of TOAH
 2. Synchroon internet onderwijs, Bednet
 3. School en Ziek zijn of S&Z

Deze initiatieven zijn gratis. Daarnaast bestaan er ook betalende initiatieven die hier niet zullen besproken  worden.

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Wat is het?

Wanneer je kind langdurig afwezig is wegens ziekte of ongeval, of het chronisch ziek is, dan heeft het onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op 4 lestijden per week onderwijs aan huis. Deze mogelijkheid bestaat voor leerlingen in het gewoon en in het buitengewoon onderwijs, zowel in het basisonderwijs als in de meeste richtingen van het secundair onderwijs.

Het is de schoolinstantie waar je kind als regelmatige leerling is ingeschreven die voor dit onderwijs zorgt. Zij beslist welke leraar welke vakken op welke dagen geeft. Dat doet ze in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts.

Verwar tijdelijk onderwijs aan huis niet met huisonderwijs.

De TOAH-lessen zijn gratis. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vergoedt de school, zowel voor de bijkomende lestijden als voor de reiskosten van de leraar.

Voorwaarden

De school van je kind is verplicht tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) te organiseren als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

Je kind is langdurig of chronisch ziek : dit betekent dat je kind meer dan 21 dagen na elkaar wegens ziekte of ongeval niet naar school kan. Weekend- en vakantiedagen bepalen mee de periode van 21 dagen te bepalen. Je bewijst dat met een ziektebriefje van je huisarts of van een specialist.
Je kind is chronisch ziek : dit wil zeggen dat je kind een terugkerende behandeling krijgt en daarvoor elke keer opnieuw een korte tijd niet naar school kan. De behandeling is gespreid over minstens 6 maanden. Dit dient bewezen te worden door middel van een ziektebriefje van de specialist die de diagnose stelt en zijn toestemming geeft.
Je kind is minstens 5 jaar oud vóór 1 januari van het lopende schooljaar : in het secundair onderwijs is dit niet altijd een recht. Meer info kan je vinden op de site van het onderwijs.
Je kind is ingeschreven in een school van het basisonderwijs of van het secundair onderwijs en volgt daar regelmatig les (de school houdt dat bij).
Je kind verblijft op een bepaalde afstand van de school : voor het gewoon onderwijs op maximum 10 km en voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km. Die verblijfplaats kan ook een andere plaats zijn dan de woonplaats van de ouder(s) : een internaat, een instelling bijzondere jeugdzorg, de woonplaats van de grootouders of van andere familieleden …
Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, kan de school TOAH organiseren maar is daar niet toe verplicht. Het ministerie zal ook dan de school vergoeden.
Minstens een van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.
Verblijft je kind in een ziekenhuis, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie), bespreek dan de mogelijkheden inzake tijdelijk onderwijs aan huis met de school van je kind.

De school moet je op 2 manieren op de hoogte brengen:

Ze vermeldt de mogelijkheid in het schoolreglement.
Is je kind langdurig afwezig door ziekte of door een ongeval en voldoet het aan de voorwaarden om tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen, dan moet de school je daarop  attent maken. De keuze om al dan niet TOAH aan te vragen ligt bij jou, je kind en de behandelende arts. Er is geen verplichting.
Hoe lang heeft mijn kind recht?

Langdurig zieke kinderen kunnen tijdelijk onderwijs aan huis hulp krijgen tot de einddatum vermeld op het ziekte-attest van de arts. Bij verlenging van de ziekteperiode of bij hervallen binnen 3 maand na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis, kan je verlenging van onderwijs aan huis aanvragen. Zodra je kind minstens halftijds weer naar school kan, stopt het recht op TOAH.
Voor chronisch zieke kinderen heb je niet opnieuw een medisch attest nodig als het gaat om dezelfde chronische ziekte binnen hetzelfde schooljaar. Je moet wel, per 9 halve dagen afwezigheid, opnieuw 4 uur les aanvragen.

Meer info: onderwijs.vlaanderen.be/nl/toah

Synchroon internetonderwijs (SIO) – Bednet

Wat is synchroon internetonderwijs?

Synchroon internetonderwijs (SIO) bestaat voor kinderen die tijdens het schooljaar langdurig of voor korte maar opeenvolgende periodes afwezig zijn op school wegens ziekte. Door synchroon internetonderwijs kan je kind via de computer thuis de lessen op school ‘live’ meevolgen. Deze lessen worden niet opgenomen. Het computersysteem is eenvoudig, ook voor kleuters en lagere-schoolkinderen. Er wordt een verbinding gecreëerd tussen het zieke kind en zijn of haar eigen klas. De klas ziet de Bednetter op het computerscherm en het kind kan van thuis uit de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten. Zo zijn de kinderen mee met de lessen en blijven ze op die manier hun vrienden zien.

Synchroon internetonderwijs biedt geen oplossing voor elk ziek kind. Samen met alle betrokken parijen zal Bednet vzw afwegen of dit haalbaar en een goede oplossing is  voor jouw ziek kind. Het  is een tijdelijke oplossing! Het doel is je kind weer les te laten volgen op school zodra dit kan.

SIO ondersteunt het leerproces, beperkt de leerachterstand en bereidt je kind voor op zijn terugkeer naar school. 9 op 10  van de Bednetters gaat over naar het volgende schooljaar zonder het leerjaar te dubbelen.

Bednet vzw organiseert en begeleidt het synchroon internetonderwijs in alle scholen van het leerplichtonderwijs die daarvoor in aanmerking komen. Het zorgt voor de hard- en software om SIO thuis en op school technisch mogelijk te maken. De klas en thuis worden met elkaar verbonden via internet. Op beide plaatsen installeert Bednet vzw een computer met webcam en scanner/printer. Het levert en leent alle materiaal gratis uit en zorgt voor technische ondersteuning. Het ministerie van Onderwijs subsidieert Bednet vzw voor die dienstverlening.

Voorwaarden

Je kind kan SIO volgen als:

 • Het ingeschreven is, minstens 5 jaar is en regelmatig les volgt in een door de overheid erkende en gefinancierde of gesubsidieerde school van het basisonderwijs of secundair onderwijs.
 • Het door ziekte, ongeval of of veelvuldig afwezig is en niet in staat om op school de lessen te volgen
  Je de school een geldig afwezigheidsattest bezorgt
 • Je kind minimaal 4 weken afwezig zal zijn of veelvuldig afwezig zal zijn (minimaal 36 halve dagen per jaar)

De keuze om SIO aan te vragen ligt bij jou, je kind en de behandelende arts. Er is geen verplichting. De ouders, het ziekenhuis, de behandelende arts of een andere betrokkene kunnen het aanvraagformulier indienen

SIO kan niet voor:

 • Kinderen die permanent onderwijs aan huis krijgen
 • Leerlingen in bepaalde studierichtingen in het secundair onderwijs:
  Deeltijds beroepssecundair onderwijs
  Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (aso en kso)
  Secundair-na-secundair-opleidingen: Se-n-Se (tso en kso)
  4de graad beroepssecundair onderwijs en verpleegkunde hoger beroepsonderwijs
  Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs

Is je kind langdurig of veelvuldig afwezig door ziekte of ongeval, dan moet de school:

Jou tijdig informeren over de mogelijkheden van synchroon internetonderwijs
Je verwijzen naar Bednet vzw voor meer informatie.
Een SIO-traject kan op elk moment van het schooljaar starten en eindigen.
SIO vraag je aan bij Bednet vzw. Op hun website lees je meer over die bijkomende voorwaarden.

Meer info: www.bednet.be

School en ziek zijn (S&Z)

Wat is het?

School en ziek zijn (S-Z) organiseert studiebegeleiding voor zieke kinderen en jongeren uit het basis- en het secundair onderwijs. Leerlingen die langdurig of vaak afwezig zijn op school door ziekte, ongeval, heelkundige ingreep of psychische problemen krijgen kosteloos les thuis. Het doel is leerachterstand wegwerken, het isolement van het zieke kind of jongere te doorbreken, overzitten te vermijden en de terugkeer naar de school voorbereiden.

De lesgevers geven les in samenspraak met de thuisschool en het CLB, bij de  leerling thuis of, indien nodig, in het ziekenhuis. Die persoonlijke aanwezigheid is een belangrijke psychologische steun voor de zieke leerling en zijn omgeving. Gemiddeld kunnen de lesgevers een 10-tal dagen na de aanvraag starten. Ze spreken af wanneer de lessen kunnen plaats vinden en  werken met de leerboeken van de leerling van de school. De inhoud en de duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de zieke leerling.

De lesgevers zijn leerkrachten en ex-leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs, maar ook logopedisten, psychologen, ingenieurs, gediplomeerde vrijwilligers met pedagogische vaardigheden of andere. Deze zijn allen bereid zich belangeloos in te zetten voor jonge zieken.

De individuele begeleiding is gratis maar de verplaatsingsonkosten kunnen worden aangerekend wanneer men ver moet rijden.

De begeleiding door S&Z is complementair aan andere voorzieningen zoals TOAH en Bednet.

Voorwaarden
 • De leerling is ingeschreven in een erkende school en zijn afwezigheid is gestaafd met een medisch attest.
 • Ouders, leerling, zorgcoördinator, leerkrachten, CLB-medewerkers … kunnen allen een aanvraag indienen.
 • Het kind moet ingeschreven zijn in een erkende school.
 • De school beschikt over een medisch attest (doktersbriefje).
 • Samen met de school wordt bepaald voor welke vakken en welke leerstof S&Z de begeleiding zal opstarten.
 • Er is altijd een volwassene (ouder, grootouder, …) in huis tijdens de les.
 • Men beschikt over een rustige ruimte.
 • Het lesmateriaal is aanwezig, de nodige kopieën worden gemaakt.
 • De vrijwilliger wordt tijdig verwittigd indien de les niet kan doorgaan (door ziekte, doktersbezoek, behandeling of andere …).
 • De zorgcoördinator van de school onderhoudt de contacten tussen de vakleraars, het CLB en S&Z. De school werkt een zorgplan of een begeleidingstraject uit en stelt het leermateriaal ter beschikking.

Meer info: www.s-z.be

School & Ziek zijn, TOAH en Bednet zijn elkaars partners.