Tegemoetkomingen personen met een handicap

wheelchair

Personen met een handicap of langdurige ziekte die geen of beperkte inkomsten hebben, kunnen aanspraak maken op de tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Er moet echter wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Verschillende tegemoetkomingen

Er zijn 3 verschillende soorten tegemoetkomingen en het is afhankelijk van de leeftijd voor welke u een aanvraag kunt doen.
Personen ouder dan 21 jaar, maar jonger dan 65 jaar kunnen een aanvraag doen voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT). De IVT wordt toegekend aan personen die een verdienvermogen hebben van 1/3e of minder dan in vergelijking met een valide persoon. De IT wordt toegekend aan personen die een verminderde zelfredzaamheid hebben in het dagelijks leven en hierdoor extra kosten hebben. Er bestaan binnen de IT 5 verschillende medische categorieën.
Personen ouder dan 65 jaar kunnen een aanvraag doen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Deze tegemoetkoming is te vergelijken met de IT.

Sociale en fiscale maatregelen

Naast de tegemoetkomingen staat de FOD Sociale Zekerheid ook in voor het afleveren van de parkeerkaart en de nationale verminderingskaart voor blinden en slechtzienden. Ook levert zij attesten af waarmee u verschillende sociale en fiscale voordelen kunt bekomen (indien voldaan aan de verdere voorwaarden) voor onder andere:

  • Vermindering personenbelasting
  • Sociaal tarief gas en elektriciteit
  • Sociaal telefoontarief
  • Vermindering onroerende voorheffing
  • Verhoogde verzekeringstegemoetkoming
Wie kan een aanvraag doen?

In principe kan iedereen die meent in aanmerking te komen een aanvraag indienen. Of men echter uiteindelijk recht heeft op een tegemoetkoming is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Een medische erkenning is evenwel altijd mogelijk.

Hoe een aanvraag te doen?

De aanvraag dient gedaan te worden bij het lokaal bestuur. Dit kan zijn in het sociaal huis, het OCMW of het gemeentebestuur. Dit is echter verschillend per gemeente.
Voor de aanvraag dient u enkel uw identiteitskaart mee te brengen. U krijgt direct bij de aanvraag de verschillende documenten mee. Een deel hiervan dient u zelf in te vullen, een ander deel door een arts naar keuze. Voor de keuze van de arts raden wij aan de arts te nemen die u het beste kent in zijn algemeen (bv. de huisarts).
Van zodra de formulieren ingevuld zijn, dienen ze teruggestuurd te worden. U hebt voor het invullen van de formulieren 1 maand de tijd. Is dit te kort dan kunt altijd een verlenging van deze termijn aanvragen.
Nadat de formulieren binnen zijn gekomen bij de FOD Sociale Zekerheid zal er enerzijds een administratief onderzoek gebeuren. Anderzijds zult u ook opgeroepen worden voor een medisch onderzoek bij één van de dokters in één van de medische centra die in de provincie zijn.
Nadat u op medisch onderzoek bent geweest, zult u een algemeen attest ontvangen met daarop uw medische erkenning. Enige tijd later zult u ook de administratieve beslissing ontvangen waarop vermeld staat of u al dan niet recht heeft op een tegemoetkoming.

Wat zijn de voorwaarden voor toekenning van een tegemoetkoming?

Om daadwerkelijk een tegemoetkoming te kunnen genieten moet er tegelijkertijd voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden:
Medische erkenning: deze wordt beslist door artsen van de FOD Sociale Zekerheid
Inkomsten : de inkomsten van uzelf en uw eventuele partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
Leeftijdsvoorwaarde: u moet minimaal 21 jaar oud zijn, behoudens enkele uitzonderingen
Nationaliteitsvoorwaarde : u dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister, behoudens uitzonderingen (bv. onderdanen van de EU en erkende vluchtelingen en staatslozen)
Verblijfsvoorwaarde: u dient effectief in België gedomicilieerd te zijn en te verblijven, behoudens uitzonderingen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

FOD Sociale Zekerheid
DG personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150
1000 Brussel

Websitewww.handicap.fgov.be
e-mailhandin@minsoc.fed.be
Contactcenter: 0800/987 99 (ieder werkdag van 8.30u tot 16.30u)

Maatschappelijke assistenten:
Er is iedere dag onthaal voorzien van 9.00u tot 11.30u in Brussel. Verdere zijn er op diverse plaatsen in de provincie maandelijks zitdagen voorzien. Een lijst hiervan kunt u vinden op de website.
U kunt bij de maatschappelijk assistenten terecht met vragen over uw dossier, proefberekeningen, uitleg over de diverse documenten etc.

Nog even dit!

De tegemoetkomingen voor personen met een handicap staan volledig los van de invaliditeit die je kunt ontvangen van de mutualiteit.
De manier waarop er naar een ziekte en/of handicap gekeken wordt, is totaal verschillend van elkaar. Bij de toekenning van de invaliditeitsuitkering wordt er gekeken naar het feit of men al dan niet 66% of meer arbeidsongeschikt is. Bij onze tegemoetkomingen wordt er gekeken naar de invloed van ziekte/handicap op arbeid en dagelijks leven.
De invaliditeitsuitkering van de mutualiteit wordt overigens betaald van de bijdragen die gedaan worden door de werkende
personen aan de sociale zekerheid. Om die reden moet je dan ook een minimum aan bijdragen betaald hebben voordat je rechten kunt hebben op een invaliditeitsuitkering. Voor onze tegemoetkomingen geldt dat deze gefinancierd worden met belastinggeld. In principe kan dan ook bijna iedere inwoner van België hier dan ook recht op hebben (indien voldaan aan de verdere voorwaarden)

Pongers Regina